Cyngor Tref Llanfairfechan

Cyfarfodydd

Ein Cyfarfod Nesaf:

Bydd cyfarfod ar-lein nesaf y Cyngor Tref ar Nos Fercher 11 Mai am 7yh. Os oes gennych chi unrhyw faterion brys yr hoffech chi eu cyfeirio at y Cyngor Tref neu os hoffech chi dderbyn manylion ar sut i ymuno gyda chyfarfod fel gwyliwr, anfonwch e-bost at y Clerc ar jayne@llanfairfechan.net

Croeso i Cyngor Tref Llanfairfechan

Hysbysiad o Gyfethol

Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

Cyngor Tref Llanfairfechan (ward Lafan)

 

Rhoddir hysbysiad trwy hyn fod 1 sedd wag am swydd Cynghorydd yn y Ward uchod, a fod yr Cyngor Cymuned yn bwriadu cyfethol.

 

Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cyflawni’r meini prawf canlynol ac sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Cymuned dywededig. Rhaid bod yn ddinesydd Prydain, yn ddinesydd cymwys o’r Gymanwlad, yn ddinesydd un o aelod-wladwriaethau yr Undeb Ewropeaidd neu’n ddinesydd tramor cymwys ac yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn cyflawni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:*

  • wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu
  • yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.

*Mae rhai pobl penodol wedi’u hanghymhwyso rhag ymgeisio, yn eu plith swyddogion cyflogedig y Cyngor, unrhyw un sy’n destun gorchmynion cyfyngu methdalwyr a’r rheiny sy’n destun dedfrydau o garchar yn ddiweddar. Mae’r gyfrifoldeb yn eistedd gyda’r ymfgeisydd i sicrhau eu bod yn gymwysedig i ymgeisio.

 

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd gwag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr, cysylltwch â Clerc y Dref Jayne Neal ar

jayne@llanfairfechan.net

 

erbyn Dydd Gwener 6ed o Fai 2022

 

 

 

Llofnodwyd  J L Neal

 

 

Dyddiwyd 26/04/2022