Cyngor Tref Llanfairfechan

Cyfarfodydd

Ein Cyfarfod Nesaf:

Bydd cyfarfod ar-lein nesaf y Cyngor Tref ar Nos Fercher 11 Mai am 7yh. Os oes gennych chi unrhyw faterion brys yr hoffech chi eu cyfeirio at y Cyngor Tref neu os hoffech chi dderbyn manylion ar sut i ymuno gyda chyfarfod fel gwyliwr, anfonwch e-bost at y Clerc ar jayne@llanfairfechan.net

Amserlen Cyfarfodydd Blynyddol

Yn sgil rheoliadau Covid-19 Llywodraeth Cymru, caiff cyfarfodydd misol Cyngor Tref Llanfairfechan eu cynnal ar-lein erbyn hyn, ar adnodd cyfarfod ZOOM.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cychwyn am 7:00yh oni bai ein bod yn datgan fel arall. Bydd y Clerc yn cychwyn y cyfarfod ar-lein am 6.45yh er mwyn i’r rheiny sy’n ymuno ofalu bod eu cyfrifiadur ac ati’n gweithio’n iawn. Byddwn yn rhoi gwybod ichi am unrhyw newidiadau cyn dyddiadau’r cyfarfodydd.

Mae croeso i’r cyhoedd ymuno â Chyfarfodydd y Cyngor Tref drwy gysylltu gyda’r Clerc ar jayne@llanfairfechan.net i dderbyn Rhif Adnabod a Chyfrinair y cyfarfod. Gallwch hefyd gysylltu gyda Chlerc y Dref drwy ffonio 01248 681697 os ydy hi’n well gennych chi.

Mae cyfle i aelodau’r cyhoedd gyflwyno mater ar gychwyn cyfarfod. Mae pum munud wedi’i neilltuo i gyflwyno’r cwestiwn ac yna hyd at 20 munud i drafod yr eitem. Yna mae modd i’r Cyngor Tref ychwanegu unrhyw eitem at yr agenda nesaf, unwaith iddyn nhw gasglu gwybodaeth bellach am y mater. Mae’r broses hon wedi’i chyfyngu gan ganllawiau cenedlaethol yn bennaf oherwydd cyfyngiadau amser. Fodd bynnag, mae’r Cyngor yn barnu fel y gwelon nhw’n ddoeth pan fo’n bosib.

Dyddiadau cyfarfodydd ar-lein wedi’u trefnu yn ystod y pandemig Covid – 19 gan gydymffurfio gyda chanllawiau a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru:

Mae deddfwriaeth yn datgan y dylid ond trafod busnes brys yn y cyfarfodydd ar-lein. Mae Cyngor Tref Llanfairfechan wedi datganoli grym i Dîm Rheoli Argyfyngau i ymdrin â materion o ddydd i ddydd. Mae modd ichi gysylltu gydag unrhyw aelod o’r tîm unrhyw bryd:

Y Faeres Delohne Merrell delohne.merrell@llanfairfechantowncouncil.co.uk

Y Dirprwy Faeres Penny Andow cllr.penny.andow@conwy.gov.uk

Y Cynghorydd Chris Jones chris.jones@llanfairfechantowncouncil.co.uk

Gweinyddiaeth gan: Clerc y Dref Jayne Neal jayne@llanfairfechan.net

 

Mae Clerc y Dref yn llunio Cofnodion ffurfiol o’n cyfarfodydd yn fuan wedi inni eu cynnal – fe gaiff y Cofnodion eu rhannu gyda’r Cynghorwyr ac fe ofynnir iddyn nhw eu cymeradwyo yn y cyfarfod nesaf.

Unwaith y bydd y Cyngor yn cymeradwyo’r Cofnodion, mae croeso i aelodau’r cyhoedd e-bostio’r clerc i dderbyn copi ar e-bost neu gopi caled. Ni fyddwn yn rhyddhau unrhyw gofnodion nes bydd y Cyngor wedi’u cymeradwyo a’r Maer wedi’u llofnodi.

Mae cofnodion cymeradwy’r holl gyfarfodydd yn Swyddfa’r Cyngor Tref ac ar y wefan hon.

 

Fe fydd cyfarfodydd hyd at ddiwedd y flwyddyn 2020/21 ar-lein ar ZOOM am 7yh.

Dydd Mercher, Chwefror y 3ydd 2021

Dydd Mercher, Chwefror y 24ain 2021 Cyfarfod Blynyddol

Dydd Mercher, Mawrth yr 17eg 2021

I ymuno gyda’r cyfarfodydd, cysylltwch gyda jayne@llanfairfechan.net ac fe wnaiff hi anfon gwahoddiad i’r cyfarfod atoch chi.