Cyngor Tref Llanfairfechan

Cyfarfodydd

Ein Cyfarfod Nesaf:

Bydd cyfarfod ar-lein nesaf y Cyfarfod Cyngor Tref ar Nos Fercher December 6ed 2023 am 7yh. Os oes gennych chi unrhyw faterion brys yr hoffech chi eu cyfeirio at y Cyngor Tref neu os hoffech chi dderbyn manylion ar sut i ymuno gyda chyfarfod fel gwyliwr, anfonwch e-bost at y Clerc ar jayne@llanfairfechan.net

Gwybodaeth am Sgipiau Cymunedol

PDF Poster

***Gwybodaeth gyfredol am sgipiau yn ystod Covid-19***


Sylwch na fydd sgipiau cymunedol am y tro, yn sgil cloi Haen 4 Covid-19, hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Gwybodaeth am gasgliadau Ysbwriel ac Ailgylchu Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Gwastraff ac Ailgylchu

I ofalu bod modd inni barhau gydag ein casgliadau ysbwriel ac ailgylchu, gofynnwn ichi ein helpu i ddiogelu ein staff.

Os ydy aelodau’ch tŷ yn hunan ynysu oherwydd bod gan un ohonoch symptomau feirol, gofynnwn yn garedig ichi beidio â rhoi eich ailgylchu ar y stryd inni ei gasglu am 14 diwrnod. Ar ôl 14 diwrnod, os nad oes gan unrhyw un ohonoch symptomau, gallwch roi eich ailgylchu ar y stryd inni ei gasglu a byddwn yn ailgylchu unrhyw nwyddau ychwanegol na fydd yn ffitio yn eich trolibocs.

Cofiwch olchi eich dwylo cyn ichi roi eich bin a blychau ailgylchu ar y stryd ac eto unwaith ichi eu nôl nhw.

Mae Swyddfa Mochdre ar gau – Gallwch gysylltu gyda’r tîm Cyngor ERF ar (01492) 575337 neu e-bostiwch erf@conwy.gov.uk

Casgliadau Ymyl Palmant

Rydym yn dal yn cynnal ein casgliadau tecstilau a nwyddau trydan, ar y cyd â’n partner, Crest. https://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Recycling-and-Waste/Which-container-should-I-use.aspx

Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus

Rydym yn dal yn cynnal ein gwasanaeth casglu gwastraff swmpus ar y cyd â’n partner, Crest.

Gallwch drefnu eich casgliad yma www.conwy.gov.uk/bulkywaste

Diolch ichi am gadw eich gafael ar eich eitemau diangen nes yr oedd modd inni ailgychwyn y gwasanaeth hwn.

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Tŷ

Gallwch drefnu apwyntiad i ymweld â’n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Tŷ erbyn hyn. Mae hawl gan bob tŷ drefnu hyd at 3 ymweliad i’r safleoedd pob mis. Mae hyn er mwyn gofalu bod modd i bawb sy’n dymuno defnyddio’r canolfannau drefnu apwyntiad.

Trefnu apwyntiad ar-lein ar dudalen Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Tŷ