Cyngor Tref Llanfairfechan

Cyfarfodydd

Ein Cyfarfod Nesaf:

Bydd cyfarfod ar-lein nesaf y Cyngor Tref ar Nos Fercher 1 Medi 2021 am 7yh. Os oes gennych chi unrhyw faterion brys yr hoffech chi eu cyfeirio at y Cyngor Tref neu os hoffech chi dderbyn manylion ar sut i ymuno gyda chyfarfod fel gwyliwr, anfonwch e-bost at y Clerc ar jayne@llanfairfechan.net

Dogfennau Strategol

Cais am Archeb gan Gyngor Tref Llanfairfechan 2021/2022

Yn sgil y pandemig Covid-19, bu i Gyngor Tref Llanfairfechan gytuno y dylen ni gyflwyno cais archeb digyfnewid i sicrhau nad ydym yn disgwyl i drigolion Llanfairfechan ymgymryd â beichiau ariannol ychwanegol yn ystod y cyfnod anodd hwn. O ganlyniad i’n gofal ariannol pwyllog ers blynyddoedd maith, mae modd inni barhau i ddatblygu ein gwasanaethau gan ddefnyddio cronfeydd wrth gefn prosiectau i ddiwallu unrhyw anghenion datblygu neu frys yn ystod 2021/22.

Ffurflen gais archeb 2021/22

Dadansoddiad Cytundeb Cytunedig 2021/2022


Grantiau Cymunedol Cyngor Tref Llanfairfechan 2020/21

Mae’r broses ymgeisio cyffredinol ar gyfer Grantiau Cymunedol Cyngor Tref Llanfairfechan 2020/21 wedi dod i ben erbyn hyn. Sylwch y bu inni gynnal proses ymgeisio ac adroddi trwyadl er mwyn egluro defnydd y grantiau hyn. Dyma fanylion proses ymgeisio 2021/22 fel a ganlyn:

 • Rownd 1 Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau, 12 hanner dydd ar ddydd Mercher, Gorffennaf y 14eg 2021
 • Rownd 2 Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau, 12 hanner dydd ar ddydd Mercher, Ionawr y 19eg 2022

Byddwn yn dwyn i ystyriaeth ceisiadau brys y tu hwnt i’r rowndiau grant ffurfiol hyn os yn briodol.

Pecyn cais y gellir ei olygu

Ffurflen gais PDF

Dyma’r grantiau sydd wedi’u cyflwyno yn 2020:

Banc Bwyd Llanfairfechan – i gyflenwi stociau o fwydydd. Bu’r galw yn llawer uwch yn sgil y pandemig.

£2,000.00

Clwb Croce Gogledd Cymru a Llanfairfechan

Byrddau ymylon a ffensys newydd

£500.00

Digwyddiad prosiect y Cyngor Tref – Adloniant Diwrnod Chwarae Cenedlaethol Octopws Ffynci yn ymweld â’r strydoedd a’r promenâd

£400.00

Llan Heini – sesiynau ffitrwydd am ddim i bobl ifanc a phobl dros 65. Cyfarpar gweithgareddau Penalty Box. Cynnig sesiynau cadw’n heini yn yr awyr agored am ddim i deuluoedd Llanfairfechan yn ystod gwyliau’r haf.

£800.00

Clwb Bowlio Gwyrdd y Goron – gwaith ar gyfleusterau’r clwb. Mae problemau sylweddol gyda’r to a’r canopi.

£1,000.00

Clwb Pêl Droed Tref Llanfairfechan – cyrsiau, batris a phadiau newydd i’r Diffibriliwr, gwaith cynnal a chadw ar y cae, cyfarpar i’r tîm Iau

£1,500.00

Brownies Llanfairfechan – Prynu mwy o becynnau Brownies, deunyddiau celf a chrefft. Yn ogystal, pecynnau diheintio a chynnyrch glanhau.

£250.00

Goleuo Llan – Er na fydd prif ddigwyddiad, mae’r pwyllgor yn dymuno prynu goleuadau newydd i ychwanegu at effaith Goleuo Llan eleni.

£1,500.00

Cylch chwarae Llanfairfechan – Cyfarpar Diogelu Personol a chynnyrch diheintio ar gyfer y grŵp

£395.87

Neuadd Gymunedol Llanfairfechan – bu iddyn nhw geisio am y grant blynyddol o dan adran 19, cefnogaeth ar gyfer canolfannau cymunedol

£3,000.00

Ysgol Babanod (prosiect cefnogaeth Technoleg Gwybodaeth yn sgil Covid) – Chromebooks TGCh i helpu’r disgyblion ddychwelyd i’r ysgol yn dilyn cyfnod clo Covid-19

£1,500.00

Ysgol Pant y Rhedyn (prosiect cefnogaeth Technoleg Gwybodaeth yn sgil Covid) - Chromebooks TGCh i helpu’r disgyblion i ddychwelyd i’r ysgol yn dilyn cyfnod clo Covid-19

£1,500.00

Prosiect y  Cyngor Tref – Pwmpenni (er budd y banc bwyd). Gyda diolch i Heddlu Gogledd Cymru am gynnig grant o £100 tuag at gyfanswm cost y pwmpenni

£158.57

£58.57

Cyfanswm    £13,904.44

Caiff holl weithrediadau cyflwyno grantiau Cyngor Tref Llanfairfechan eu llywodraethu gan ddeddfwriaeth Deddf Llywodraeth Leol 1972

Derbynwyr Grant Adran 19 2019/20:

Canolfan Gymunedol Llanfairfechan = £3000.00


Derbynwyr Grant Adran 137 2019/20:

 1. Tanysgrifiadau’r Urdd Ysgol Pant y Rhedyn = £1168.00
 2. Tanysgrifiadau’r Urdd Ysgol Babanod = £1128.00
 3. Chwarae Dydd Sadwrn = £120.00
 4. Chwaraewyr Cymunedol Llanfairfechan = £200.00
 5. Tîm Iau Clwb Golff Llanfairfechan = £250.00
 6. Grŵp Rhieni ac Athrawon Horeb Llanfairfechan = £150.00
 7. Brownies Llanfairfechan = £200.00
 8. Rainbows Llanfairfechan = £200.00
 9. Prosiect Croeso Cylch Chwarae Llanfairfechan = £500.00
 10. Bowlio Gwyrdd Y Goron Llanfairfechan = £500.00
 11. Ymchwil Cancr Gogledd Cymru (Lwfans y Maer) = £100.00
 12. Banc Bwyd Llanfairfechan = £1000.00
 13. Clwb Pêl Droed Tref Llanfairfechan = £1250.00
 14. Llyfrgell Gymunedol Llanfairfechan = £1000.00
 15. Banc Bwyd Llanfairfechan (Cronfa Tân Gwyllt y Maer) = £339.59
 16. Hosbis Plant Tŷ Gobaith (Lwfans y Maer) = £230.00
 17. Prosiect Gwnïo Cymunedol Covid-19 ar gyfer gweithwyr allweddol (Lwfans y Dirprwy Faer) = £100.00

Derbynwyr Grantiau Adran 144 2019/20:

 • Darganfod Llanfairfechan = £1000.00
 • Pwyllgor Carnifal Llanfairfechan = £1500.00
 • Goleuo Llan = £1500.00

Derbynwyr Grantiau Adran 176 2019/20:

Gefeillio Tref Llanfairfechan = £1500.00

Cyfrifon Cyngor Tref Llanfairfechan

Mae Archwiliad Mewnol Cyngor Tref Llanfairfechan ar gyfer 2019/20 ar waith ar hyn o bryd. Bu i Swyddfa Archwilio Cymru ganiatáu prosesau arbennig yn sgil y pandemig Covid – 19.

Rhybudd Oedi Swyddfa Archwilio Cymru

Gwybodaeth ar gyfer y Cynllun Cyhoeddiadau

Lwfansau a Threuliau Aelodau

Mae’r panel Taliadau Annibynnol yn pennu taliadau aelodau cynghorau cymuned a thref pob blwyddyn. Yn unol ag Adran 151 Mesurau Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, dyma restr o’r taliadau bu i’r aelodau eu cyflwyno yn ystod blwyddyn ariannol 2015-16.

Dogfennau Llywodraethu a Chyfeirio